Hovedside Fiske i Ekso Fotoalbum Kontakt oss
 
Fiske i Ekso

Kart
Fangststatistikk
Driftsplan
1. Innleiing
2.Beskrivelse av vassdraget
3.Biologiske forhold
4.Næring og rekreasjon tilknyttet Ekso
5.Driftsplan
6.Litteraturliste
Fagråd
Kalking
Forsking

     
 

Auka minstevassføring i Ekso vedteke 22.1.09

Saka om auka minstevassføringa i Ekso var til høyring  i januar 2005.  13. juni 2005 var det møte mellom berørte partar, BKK og NVE på Dale.  Det var også synfaring i Ekso.   I påventa av den formelle prosessen med vedtak i statsråd, sette BKK umiddelbart  frivillig i gang dei endringane som NVE skisserte etter høyringa. Dette er dei som jobbar med fiskekultirvering i Esko glade for.  I  verste fall kunne BKK ha venta heile 3,5 år i påvente av det endelege vedtak i statrsråd som vart fatta  i dag den 22.1.09Sjå heile saksutgreiinga til NVE her: http://www.nve.no/FileArchive/98/Ekso.doc 
 
I statsråd 22.1.09  har olje og energidepartementet pålagt BKK å auka minstevassføringa i Ekso gjennom å flytta målepunktet til utløpet av Nesevatnet. Minstevannføringa justert fra 15. mai til 1. mai på grunn av smoltutvandring. 2 m3/s målt vatn sleppt frå Nesedammen vil gi ca 2,7 m3 som sommarvannføring nede ved Langhølen (tidligere målepunkt) og vintervannføringa på 1m 3 vil gi ca 1,3 m3 ved Langhølen. Strekninga Nesedammen til fjorden får då ca 30 % høgare misntevassføring enn før. Dersom tilsiget til Nesedammen er under dette nivået, skjer av og til i tørre periodar sommar og vinter, klarer ikkke BKK å oppretthalda minstevasføringa. Dette fordi det ikkje er krav om minstevassføring i øvre del av Ekso som vart overført til Evanger kraftstasjon i 1973. Elveeigarlaget håpar å få gjort noko med dette når revisjon av konsesjonen kan krevjast etter 2016. 
- Dette er ei historisk sak, men saka har teke heile 13 år frå ho vart lansert til ho vart formelt godkjent i statsråd, seier miljøvernrådgjevar i Vaksdal, Sveinung Klyve i ein kommentar,
 

DRIFTSPLAN


 
        Rediger