Hovedside Fiske i Ekso Fotoalbum Kontakt oss
 
Fiske i Ekso

Kart
Fangststatistikk
Driftsplan
1. Innleiing
2.Beskrivelse av vassdraget
3.Biologiske forhold
4.Næring og rekreasjon tilknyttet Ekso
5.Driftsplan
6.Litteraturliste
Fagråd
Kalking
Forsking

     

DRIFTSPLAN

1.Innleiing
Ekso elveeigerlag fikk økonomisk støtte av Fylkesmannens miljøvernavdeling til å utarbeide driftsplan for Ekso. Driftsplanen tar sikte på å være et hjelpemiddel for elveeierlaget til å bedre tilbud til sportsfiske i elva. Elven Ekso har de siste årene vært nede i en krise når det gjelder størrelsen laksebestanden, som de siste årene har vert freda. Dette skyldes delvis dårlig vannkvalitet, men også regulering av elva har hatt sin medvirkning. Andre faktorer som Lakselus, garnfiske, oppdrettslaks, sjøsaltperioder o.l. gir negative konsekvenser for de anadrome bestandene. I 1997 starten Direktoratet for naturforvaltning og Miljøvenavdelinga i Fylket opp kalking av vassdraget. Ekso elveeigerlag har store forhåpninger til at kalking av vassdraget skal hjelpe laksebestanden å bygge seg opp igjen til gode gamle tider på sikt. Med disse positive tiltakene som gjennomføres i vassdraget i dag, er denne driftsplanen optimistisk rettet til fremtiden.

Målsetting
- Legge opp til tiltak som bevarer laks-og sjøørret bestanden og dens leveområder.
- Sette i verk tiltak for å forbedre fiskeressursene og øke avkastningen.- Legge til rette sportslig og variert fisketilbud for allmennheten.
- Øke det økonomiske utbytte til grunneierne som en del av eiendommens ressursgrunnlag.

Bakgrunn
I følge den nye loven om laks- og innlandsfisk, skal de som har fiskeretten og brukerinteressene få større ansvar i forvaltninga av anadrom laksefisk.

Lov om laks- og innlandsfisk av 1992 legger vekt på en forsvarlig og rasjonell forvaltning av fiskeressursene. Dersom det er hensiktsmessig, skal det utarbeides driftsplan for et vassdrag eller fiskeområdet(§25).

Forvaltningen av anadrom laksefisk skal i størst mulig grad være bestandsrettet. En effektiv medvirkning fra alle interesserte vil være en viktig stimulans til bestandsoppbygging og bærekraftig ressursbruk, og til å få aksept for forvaltningstiltak.

I Ekso er det oppretta fagråd sammensatt av Fylkesmannens miljøvernavdeling (MVA), Vaksdal kommune (VK), Begenshalvøens kommunale kraftselskap(BKK) og Ekso elveeierlaget (EE). Fagrådet fungerer som et rådgivnings- og samordningsorgan for den offentlige lakseforvaltinga. I 1998 trekker miljøvernavdelinga seg ut av rådet.

Denne planen er ment som et bidrag for Ekso elveierlag framtidig forvaltning av laks- og sjøaure bestandene og tiltak knytt til disse. Den nye laks- og innlandsfiskeloven oppfordrer grunneiere til å utarbeide driftsplan for laksevassdrag. Vi håper driftsplanen vil bli et godt hjelpemiddel for å samordne de biologiske tiltakene for fisken og utviklingen av fiskets muligheter i næringsøyemed.

Driftsplanen vil bli brukt av elveierne til videre forvaltning av Ekso. Økonomiske muligheter vil skje i regi av elveeierlaget, utfra mulighet til å nytte fiske som aktivitet og opplevelse til ulike næringsmuligheter beskrevet i planen. Ekso elveeigarlag sine medlemmer har bidratt og deltatt under utarbeidelse av driftsplanen.

Deltakere i driftsplangruppen har bestått av:
Johan Myster.. Ekso elveigerlag (formann)
Jakob Møster.. Ekso elveigerlag
Frank Møster.. Ekso elveigerlag
Jakob Eikefet.. Ekso elveigerlag
Lars Eide.. Ekso elveigerlag
Bjørn Arvid.. Ekse Ekso elveigerlag
Johan Nese.. Ekso elveigerlag
Bjørn Stamnesfet.. Ekso elveigerlag (BKK)
Tore Wiers.. Driftsplanlegger

Planen vedtas på årsmøtene i elveigerlaget og er retningsgivende for lagets arbeid. Årsmøtet vil ta stilling til de foreslåtte tiltak under arbeidsplan og budsjett. Dersom nye undersøkelser og viten eller innspill fra grunneiere eller andre, medfører opplysninger som endrer noen forutsetninger i planen vil disse vurderes i planen.
 


 
        Rediger