Hovedside Fiske i Ekso Fotoalbum Kontakt oss
 
Fiske i Ekso

Kart
Fangststatistikk
Driftsplan
1. Innleiing
2.Beskrivelse av vassdraget
3.Biologiske forhold
4.Næring og rekreasjon tilknyttet Ekso
5.Driftsplan
6.Litteraturliste
Fagråd
Kalking
Forsking

     

6.Litteraturliste

RADDUM, G., JOHNSEN, T. M. 1981. Resipient- og fiskeundersøkelser i Ekso og Leiro, Eksingedalen 1980. LFI. Zoologisk museum, Univ. i Bergen. Etter oppdrag fra BKK.
 
SÆGROV HARALD OG VASSHAUG ØIVIND. 1993.
Tettleik av ungfisk i Bolstadelva og Vosso, Hordaland fylke 1988 - 1991. Rapport nr.4/1993
 
LUND A. ROAR, HANSEN P. LARS, JARVI TORBJØRN. 1989.
Identifisering av oppdrettslaks og vill-laks ved ytre morfologi, finnestørrelse og skjellkarakterer. NINA. Forskningsrapport.
 
BERGENSHALVØENS KOMMUNALE KRAFTSELSKAP
Myster kraftverk. Brosjyre i forbindelse med løyve for utbygging 1981.
 
FRIBERG FRED. NRR. 1996.
Laksefiske i Numedalslågen. Brosjyre. Brufoss Norge. Lågendalen informasjon Brufoss.
 
NORSKE LAKSEELVER 1995.
Lokal forvaltning og driftsplanlegging i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye. Temaark.
 
KASTE ØYVIND, HINDAR ATLE, SKIPLE ANJA OG HENRIKSEN ARNE.
Titak mot forsuring av Ekso. Kalkingsplan, samt prognose for kalkingsbehov basert på tålegrenseoverskridelse fram mot år 2010. Rapport LNR 3462-96.
 
DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING
Handlingsplan for kalkingsvirksomhet i Norge mot år 2000. Forkortet utgave. DN-rapport 1995-2.
 
HELLEN BJART ARE, JOHNSEN GEIR HELGE OG KÅLÅS STEINAR. 1996.
Vannkjemisk undersøkelser av vassdrag i Hordaland våren / sommeren 1996, Rådgivende Biologer AS.
 
DEN NORSKE VILLAKSEN (Brosjyre)
- en truet naturressurs. Informasjonbrosjyre utgitt av DN og NJFF.
 
NORSKE VASSDRAG (Brosjyre)
Natur gleder eller kraftkilder. Informasjonsbrosjyre utgitt av Naturvernforbundet, WWF, DNT, NJFF. 1992.
 
LARSEN ROALD. 1977.
Ørretens vandring, bestandstørrelse, vekst og føde i øvre del av Eksingedalselven før reguleringen. Terskelprosjektet. nr.6
 
SFT (Rapport 505/92)
Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport 1991,
 
Oversikt over litteratur fra Eksingedalsvassdraget)Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Zoologisk Insitutt; Universitetet i Bergen (Arne Fjellheim)
 
Mossestad, H. 1972. Års og døgnvariasjon i driftfaunaen og dens relasjon til vannføring i Eksingedalselva. I Kauri, H. (red.) Aurlandselven - Et symposium angående rennende vanns økologi.
LFI, Bergen 1972: 62 - 73.
 
Andersen, T.F 1976. Fugleobservasjoner Fra Eksingedalen I. Krompen 5: 17-20.
 
Mellquist, P. 1976. Informasjon om terskelprosjektet. Informasjon nr.1 fra Terskelprosjektet. NVE, Oslo, 47 s.
 
Råd,O & Angell-Jacobsen, B. 1976. Om fuglefaunaen i en del terskelbassenger langs Eksingedalselva, sommeren 1975. Informasjon nr.3 fra Terskelprosjektet. NVE, Oslo, 31 s.
 
Larsen, R. 1977. Ørretens vandringer, bestandsstørrelse, vekst og føde i øvre del av Eksingedalselven før regulering. Informasjon nr. 6 fra Terskelprosjektet. NVE, Oslo, 31 s.
 
Andersen, T.,Fjellheim, A., Larsen, R. & Otto, C. 1978. Relative abundance and fligth periods of Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera in a regulated West Norwegian river. - Norw. J. ent. 25: 139-144.
 
Bekken, T. 1978. Vekst/livscyklus og næringsrelasjoner hos Baetis rhodani Pictet (Ephemeroptera), Capnia pygmaea Zetterstedt (Plecoptera) og Diura Nanseni Kempney (Plecoptera). Hovedfagsoppgave i spesiell økologi. Zoologisk museum. Univ, i Bergen.
 
Evensen, T. H. 1978. Vandring hos ørret (Salemon trutta L.) i øvre del av Eksingedalselva etter reguleringen. Hovedfagsoppgave i spesiell økologi. Zoologisk museum. Univ. i Bergen.
 
Fredriksen, K. S. 1978. Vegetasjonsundersøkelse omkring øvre del av Eksingedalsvassdraget. Hovedfagsoppgave i Økologisk botanikk. Botanisk Institutt. Univ. i Bergen.
 
Andersen, T. F. 1979. Populasjonstetthet og moralitet hos ørret (Salmo trutta L.) i øvre del av Eksingedalselva etter regulering. Hovedsfagoppgave i spesiell økologi. Zoologisk museum. Univ. i Bergen.
 
Raastad, J. E. 1979. Bunndyrundersøkelser i regulerte elver med hovedvekt på insektgruppen knott (Diptera, Simuliidae). Informasjon nr. 8 fra Terskelprosjektet, NVE-Vassdragsdirektoratet. 62 s.
 
Bekken, T,. Fjellheim, A., Larsen, R. & Otto, C. 1979. Inn- og utførsel av organisk materiale til terskelbassenget ved Ekse, Eksingedalen. - Informasjon nr. 10 fra Terskelprosjektet, NVE- Vassdragsdirektoratet. 38 s.
 
Fredriksen, K. S. 1980. Vegetasjonsundersøkelser i øvre del av Eksingedalsvassdraget. - Informasjon nr. 11 fra Terskelprosjektet, NVE-Vassdragsdirektoratet. 28 s.
 


 
        Rediger